Jusstudentenes menneskerettighetspris til MRbloggen

2. mars 2015 ble Jusstudentenes menneskerettighetspris delt ut for sjette gang. Prisens formål er blant annet å hedre noen som har vært med på å skape engasjement for menneskerettigheter blant jusstudenter, altså noen som er gode forbilder for oss kommende jurister. I år gikk prisen til MRbloggen.

 

Juryens begrunnelse:

Juryen mener at MRbloggen har gjort en god innsats for å heve den norske debatten om og rundt menneskerettigheter. Bak bloggen står seks redaktører, med bakgrunn fra og tilknytning til ulike studentmiljøer. Redaktørene byr gjennom MRbloggen på sin kunnskap, og inviterer både norske og utenlandske studenter til å lese og diskutere. Studenter oppfordres til å bidra, og studenter fra ulike fakultet har bidratt med tekster til bloggen.

MRbloggen får Jusstudentenes Menneskerettighetspris for å fremme studenters engasjement for menneskerettighetene i Norge. I kraft av å være en blogg har MRbloggen lyktes med å ha skapt et lavterskelfora for studenter med interesse for menneskerettigheter. MRbloggen har gjort fagartikler om menneskerettigheter gratis og lett tilgjengelig for studenter. Ved at studentene inkluderes og oppfordres til å delta og bidra, mener juryen at MRbloggen er med på å heve både dagens og fremtidens samfunnsdebatt.”

 

Sjekk ut: http://mrbloggen.com

Domus Nova – Adresse: St. Olavsplass 5 (auditorium 7)
Domus Academica – Karl Johans gate 47 (auditorium 4)
Litteraturhuset – Wergelandsveien 29
Amnestys lokaler – Grensen 3
Sawol – Grønland 18

Du kan lese mer om hvert arrangement i magasinet vårt eller på vår facebookside.

Nominer din kandidat til Jusstudentenes menneskerettighetspris 2015

For sjette år på rad deler jusstudentene på juridisk fakultet, UiO ut en menneskerettighetspris. Prisvinneren har enten gjort en innsats for å fremme menneskerettigheter for studenter, er en student som jobber med å fremme menneskerettigheter eller er en person som fremmer studenters engasjement for menneskerettighetene. 


I fjor gikk prisen til Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe for utlendingsrett. Hvem går den til i år? Du bestemmer!

Alle studenter oppfordres til å nominere aktuelle kandidater. Send en epost til prisen@menneskerettighetsuka.no innen 01. februar 2015.

Årets første møte

Velkommen til årets første møte med Menneskerettighetsuka. Vi møtes på Domus Nova på rom 543 kl. 10.00. Møtet er åpent for alle som ønsker å være med på Menneskerettighetsuka 2015.

Gjerne meld deg også inn i gruppa vår på Facebook: “MRU 15 Interngruppe”.

Menneskerettighetsuka 2015 – Næringslivets samfunnsansvar

Menneskerettighetsuka 2015 er i gang og vi har valgt tema for uka – ”Næringslivets samfunnsansvar”!

Uka vil finne sted i uke 10, altså 2. til 6. mars.

Om du vil være med i planleggingen kan du kontakte noen av undersjefene:

Leder: Grethe Kristine Olsen , leder@menneskerettighetsuka.no

Fag: Emilie Lillevik Simeonov, fag@menneskerettighetsuka.no

PR: Martha N. Borge og Josefine Rief Magnussen, pr@menneskerettighetsuka.no

Magasin: Hanna Bjørhus Askhaven, magasin@menneskerettighetsuka.no

Økonomi: Karina Tveit og Ingrid Solemslie, okonomi@menneskerettighetsuka.no

Menneskerettighetsprisen: Marie Skjervold, prisen@menneskerettighetsuka.no

Jusstudentenes Menneskerettighetspris til Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe for utlendingsrett

DSC0119224. februar 2014 ble Jusstudentenes menneskerettighetspris delt ut for femte gang. Prisens formål er blant annet å hedre noen som har vært med på å skape engasjement for menneskerettigheter blant jusstudenter, altså noen som er gode forbilder for oss kommende jurister. I år gikk prisen til Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe for utlendingsrett.

Denne arbeidsgruppa har vært forbilledlige i alle de sju årene de har vært aktive. Prosjektet har bidratt til endring i riktig retning i utlendingsretten ved å belyse brudd på statens menneskerettslige forpliktelser, og gjennom dette vært med på å skape større engasjement for menneskerettigheter blant jurister og jusstudenter.

Det norske rettssystemet mangler et rettshjelpstilbud for asylsøkere, og behovet for å belyse slike saker og skape en presedens i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser var bakgrunnen for prosjektet. Initiativtakerne var Arild Humlen og Jonas Myhre, og Advokatforeningen har stått for den administrative driften av prosjektet. Selve arbeidet er blitt gjennomført ved at et sekretariat bestående av jusstudenter har gått igjennom 1755 saker. Et utvalg av disser er så blitt presenter for et rådgivende utvalg bestående blant annet NOAS, Helsingforskomiteen og Amnesty som igjen valgte ut 74 saker til videre rettslig prøving. Advokater fra ulike advokatfirmaer har så behandlet disse sakene pro bono, og i 70 % av saken har man fått et positivt utfall for klientene.

Juryens begrunnelse:

«Juryen mener at prosedyregruppen har gjort en svært viktig innsats for å sette fokus på det manglende rettshjelpstilbudet for asylsøkere og innvandrere. Gruppa har skapt en ny presedens i saker av avgjørende betydning for enkeltmennesker. Deres grundige behandling av enkeltsaker har vært med på å korrigere ubalansen mellom de saksøkende asylsøkerne/utlendingene og staten, og avdekke svakheter i saksbehandlingen. Gjennom dette arbeidet mener juryen at prosedyregruppa har belyst brudd på Norges menneskerettslige forpliktelser og bidratt til endring i riktig retning.

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe får prisen for å fremme studenters engasjement for menneskerettighetene i Norge, særlig ved å være gode forbilder. Prosedyregruppa har knyttet til seg store advokatkontor, og vist at alle advokater kan gjøre en innsats for svakere grupper i samfunnet. De har løftet menneskerettslig arbeid opp til en prestisjefylt del av advokatkontorers portofolio. Dermed har prosedyregruppa vist at alle advokater må ha kjennskap til menneskerettslige problemstillinger og at dette er interessante og viktige saker alle advokater vil kunne ha et ansvar for å føre. Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppes engasjement over mange år viser jusstudenter det ansvaret advokater har i samfunnet, noe de fortjener Jusstudentenes Menneskerettighetspris for.

Prosedyregruppa meddelte høsten 2013 at den vil bli avviklet og juryen mener derfor tiden er inne for å tildele dem prisen for den jobben som er gjort de siste sju årene.»

Nominer kandidater til jusstudentenes menneskerettighetspris!

644534_119907338193968_699615806_n (2)For femte år på rad deler jusstudentene på juridisk fakultet, UiO ut en menneskerettighetspris. Prisvinneren har enten gjort en innsats for å fremme menneskerettigheter for studenter, er en student som jobber med å fremme menneskerettigheter eller er en person som fremmer studenters engasjement for menneskerettighetene.
Alle studenter oppfordres til å nominere aktuelle kandidater. Send en epost til prisen@menneskerettighetsuka.no innen 31. januar 2014.

Menneskerettighetsuka 2014 – Overvåkning

Menneskerettighetsuka 2014 er i gang og vi har valgt tema for uka – ”Overvåkning”!

Uka vil finne sted i uke 9, altså 24. til 28 februar.

Om du vil være med i planleggingen kan du kontakte noen av undersjefene:

Leder: Marie Skjervold , leder@menneskerettighetsuka.no

Fag: Cecilie Sjursen, Sumeet Kaur, Adrian Idehen, fag@menneskerettighetsuka.no

Kultur: Karin Maria Svånå og Ulla Marie Hegnar, kultur@menneskerettighetsuka.no

PR: Helena Aanstad, pr@menneskerettighetsuka.no

Magasin: Sofie Riis Iden, Anja Stensrud Elverum, magasin@menneskerettighetsuka.no

Økonomi: Madicken Lea, Dharshika Christopher, okonomi@menneskerettighetsuka.no

Menneskerettighetsprisen: Agnes Harriet Lindberg, prisen@menneskerettighetsuka.no

Vinneren av Jusstudentenes menneskerettighetspris 2013 er advokat og partner Jon Wessel-Aas

Wessel-aas

Formålet med prisen er å hedre personer som gjør en innsats for menneskerettigheter og som inspirerer andre til å engasjere seg for menneskerettigheter. I begrunnelsen for årets pris heter det blant annet: Årets vinner tildeles prisen for sitt langvarige engasjement for ytringsfrihet, både ved bruk av egen «stemme» og som forkjemper for andre. Vinneren er til daglig partner og advokat, et tidkrevende yrke. Han evner likevel å vise et utrettelig engasjement og har utmerket seg i den norske debatten om menneskerettigheter. Årets vinner er med denne kombinasjonen en sann inspirasjon for jusstudentene.

–  Oj! Det var voldsomt! Og selvsagt svært hyggelig, men også noe å leve opp til, sier Wessel-Aas.

Jon Wessel- Aas er i dag advokat og partner i firmaet Bing Hodneland. Wessel- Aas har tidligere markert seg som en av landets mest kompetente medierettsadvokater og i juridiske fagmiljøet og i den offentlige debatten, som en sterk fagperson og debattant på feltene ytringsfrihet, personvern, rettssikkerhet og menneskerettigheter generelt – blant annet gjennom sitt ideelle engasjement som leder av Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling.

Wessel Aas er engasjert i spørsmål om ytringsfrihet, offentlighet og personvern, også i et samfunnsperspektiv. Han har forfattet en rekke fagartikler og bokbidrag innenfor disse temaene, og er en aktiv samfunnsdebattant som ofte brukes som kommentator av mediene. Han evner å formidle de prinsipielle perspektivene i de temaene som diskuteres. På den måten tydeliggjør han ofte kjernen i problemer, og provoserer tilhørerne til å reflektere over sine egne holdninger.

Fakta om prisen:

– I år er fjerde gang prisen deles ut

– I 2012 gikk prisen til Cecilia Dinardi, i 2011 til Juss-Buss og i 2010 til Utdanningshjelpen ved Felix Osok.

– Målet er å hedre personer som gjør en innsats for menneskerettigheter og inspirerer andre til å jobbe for menneskerettighetene.

– Initiativtakere til prisen er Amnesty Jus Oslo, jusstudentenes Amnestygruppe ved Universitetet i Oslo

Prisen deles ut under åpningsarrangementet av Menneskerettighetsuka 2013 på Chateau Neuf 4. mars kl. 18.00